Anbi

Geactualiseerd op donderdag 19 maart 2023 

De organisatie en haar doelstellingen
De stichting De Nije Symfony is opgericht op 2 december 2020 en stelt zich ten doel het stimuleren, bevorderen en ontwikkelen van de beoefening van de symfonische muziek door amateurs in de provincie Friesland en daarbuiten. Daarnaast wordt de ontmoeting tussen amateurs en professionals alsmede de ontmoeting tussen de symfonische muziek en andere muzieksoorten en kunstvormen nagestreefd. De stichting heeft ook tot doel het verrichten van alle verdere handelingen, die met het hiervoor genoemde doel in de ruimste zin verband houden of daarvoor bevorderlijk kunnen zijn. Deze doelstellingen dragen bij aan de uitgangspunten van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI): de activiteiten van de stichting zijn openbaar en voor iedereen toegankelijk.

ANBI
Stichting De Nije Symfony verkreeg de culturele ANBI-status per 1 januari 2021. De ANBI-status houdt onder meer in dat de belangrijkste gegevens van de stichting voor iedereen toegankelijk zijn (transparantie). Daarnaast tellen giften van donateurs aan ANBI’s mee voor de giftenaftrek van de inkomstenbelasting. Wie meerdere jaren achtereen schenkt aan een ANBI kan deze schenkingen voor 100% aftrekken. Hiervoor bestaat geen maximum.

Gegevens Stichting De Nije Symfony
De Stichting De Nije Symfony is opgericht op 2 december 2020. De statuten zeggen expliciet dat de doelstellingen van de stichting voldoen aan de eisen van de ANBI-status.
KvK-nummer 81163096
RSIN 861963015
IBAN NL73 RABO 0363 1797 39

Bestuur Stichting De Nije Symfony
Herman H. Leusman | voorzitter
Jan Holtrop | secretaris
Pieter Beintema | penningmeester

Vergoedingen
De bestuursleden en overige leden van de stuurgroep ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurskosten. Wel is er een reiskostenvergoeding volgens de algemeen geldende criteria (OV tweede klas of € 0,19 per autokilometer)

Artistieke leiding
Ronald Slager (sinds 2020). De artistiek leider is ZZP-er en maakt geen deel uit van het bestuur van de stichting. Hij ontvangt een vergoeding voor zijn werkzaamheden op basis van de begroting per project én – in overleg met het bestuur van de stichting – op basis van de reëel beschikbare financiële middelen. De artistiek leider ontvangt daarnaast een reiskostenvergoeding op declaratiebasis, volgens de algemeen geldende criteria (OV tweede klas of € 0,19 per autokilometer).

Overige betaalde professionals
Per project worden, afhankelijk van de noodzaak en de behoefte, naast de artistiek leider professionals ingezet die voor hun werk een nader te bepalen vergoeding ontvangen. Deze professionals werken voor de stichting niet in loondienst en ontvangen geen salaris, maar ontvangen als ZZP-er wel een vergoeding.

In alle gevallen geldt dat de betreffende professionals als ZZP-er zelf verantwoordelijk zijn voor hun fiscale verplichtingen en dat de stichting De Nije Symfony op geen enkele wijze dan ook hiervoor enige verantwoordelijkheid kan dragen.

Contactgegevens Stichting De Nije Symfony
www.nijesymfony.nl
Sassingastins 67
8925 JK Leeuwarden
06 5263 0617
herman@nijesymfony.nl
De juridische zetel van de stichting De Nije Symfony is Leeuwarden.

Activiteiten van de stichting
De stichting heeft in 2021 het Saint-Saënsfestival gerealiseerd in bijzondere omstandigheden (Corona). In 2022 zijn concerten uitgevoerd op 20 en 27 november waarin Mozarts Requiem en Sjostkovitsj’ vijfde symfonie klonken. In 2023 willen we via een klassiek symfonisch concert met ballet aandacht vragen voor acceptatie en begrip voor de LHBTQI+ gemeenschap. Voor 2024 zijn er plannen voor een project met een Mahler symfonie. In 2025 zullen we een nog door componist Jacob de Haan te componeren Waddensymfonie ten doop houden in Noord Nederland en Noord Duitsland in samenwerking met zowel Nederlandse en Duitse musici.


Balans stichting De Nije Symfonie over 2022

Alle documenten met betrekking tot nieuwe of reeds gerealiseerde projecten van de stichting De Nije Symfony zijn opvraagbaar via herman@nijesymfony.nl.

Naar boven >
Home >