Anbi

Geactualiseerd op zondag 12 september 2021

De organisatie en haar doelstellingen
De stichting De Nije Symfony is opgericht op 2 december 2020 en stelt zich ten doel het stimuleren, bevorderen en ontwikkelen van de beoefening van de symfonische muziek door amateurs in de provincie Friesland en daarbuiten. Daarnaast wordt de ontmoeting tussen amateurs en professionals alsmede de ontmoeting tussen de symfonische muziek en andere muzieksoorten en kunstvormen nagestreefd. De stichting heeft ook tot doel het verrichten van alle verdere handelingen, die met het hiervoor genoemde doel in de ruimste zin verband houden of daarvoor bevorderlijk kunnen zijn. Deze doelstellingen dragen bij aan de uitgangspunten van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI): de activiteiten van de stichting zijn openbaar en voor iedereen toegankelijk.

ANBI
Stichting De Nije Symfony verkreeg de culturele ANBI-status per 1 januari 2021. De ANBI-status houdt onder meer in dat de belangrijkste gegevens van de stichting voor iedereen toegankelijk zijn (transparantie). Daarnaast tellen giften van donateurs aan ANBI’s mee voor de giftenaftrek van de inkomstenbelasting. Wie meerdere jaren achtereen schenkt aan een ANBI kan deze schenkingen voor 100% aftrekken. Hiervoor bestaat geen maximum.

Gegevens Stichting De Nije Symfony
De Stichting De Nije Symfony is opgericht op 2 december 2020. De statuten zeggen expliciet dat de doelstellingen van de stichting voldoen aan de eisen van de ANBI-status.
KvK-nummer 81163096
RSIN 861963015
IBAN NL73 RABO 0363 1797 39

Bestuur Stichting De Nije Symfony
Herman H. Leusman | voorzitter
vacature | secretaris
Jan Holtrop | algemeen bestuurslid

Adviseur
Jos van der Sijde | adviseur van het bestuur (geen lid van het bestuur)

Vergoedingen
De bestuursleden en de adviseur ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurskosten. Wel is er een reiskostenvergoeding volgens de algemeen geldende criteria (OV tweede klas of € 0,19 per autokilometer).

Artistieke leiding
Ronald Slager (sinds 2020). De artistiek leider is ZZP-er en maakt geen deel uit van het bestuur van de stichting. Hij ontvangt een vergoeding voor zijn werkzaamheden op basis van de begroting per project én – in overleg met het bestuur van de stichting – op basis van de reëel beschikbare financiële middelen. De artistiek leider ontvangt daarnaast een reiskostenvergoeding op declaratiebasis, volgens de algemeen geldende criteria (OV tweede klas of € 0,19 per autokilometer).

Overige betaalde professionals
Per project worden, afhankelijk van de noodzaak en de behoefte, naast de artistiek leider professionals ingezet die voor hun werk een nader te bepalen vergoeding ontvangen. Deze professionals werken voor de stichting niet in loondienst en ontvangen geen salaris, maar ontvangen als ZZP-er wel een vergoeding.

In alle gevallen geldt dat de betreffende professionals als ZZP-er zelf verantwoordelijk zijn voor hun fiscale verplichtingen en dat de stichting De Nije Symfony op geen enkele wijze dan ook hiervoor enige verantwoordelijkheid kan dragen, aangezien de stichting tot nader order niet btw-plichtig is.

Contactgegevens Stichting De Nije Symfony
www.nijesymfony.nl
Sassingastins 67
8925 JK Leeuwarden
06 5263 0617
herman@nijesymfony.nl
De juridische zetel van de stichting De Nije Symfony is Leeuwarden.

Activiteiten van de stichting
De stichting De Nije Symfony is opgericht op 2 december 2020 en heeft nog geen uitvoering gegeven aan activiteiten. Derhalve kan het bestuur van de stichting nog geen jaarrekening of inhoudelijk verslag voorleggen. Ook is er geen eigen vermogen.
Het voorgenomen Festival Saint-Saëns 2021, dat zal plaatsvinden van 26 t/m 28 november 2021, is de eerste activiteit van de stichting, uiteraard onder voorwaarde van financiering en van realiseerbaarheid in verband met de coronamaatregelen.

Projectplan Festival Saint-Saëns 2021
Lees HIER het inhoudelijk plan voor het Festival Saint-Saëns 2021 (PDF)

Begroting Festival Saint-Saëns 2021 (verkort)

KOSTEN BATEN 
Honoraria en uitkopen33.125Subsidie en fondsen64.500
Huurkosten19.450Eigen inkomsten18.000
Communicatie en PR 8.815  
Organisatiekosten21.110Saldo0
TOTAAL82.500TOTAAL82.500

Per heden is € 30.500 aan financiële toezeggingen ontvangen. Hiervan is eveneens per heden € 8.000 uitbetaald aan de stichting.

Alle documenten met betrekking tot dit eerste project van de stichting De Nije Symfony zijn opvraagbaar via herman@nijesymfony.nl.

Naar boven >
Home >